โครงการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

22 มี.ค. 2024 15:00:00 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 152

เมื่อวันที่ 12 – 22 มีนาคม 2567
       องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ นำโดยนายเสริม สุยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ ได้จัดดำเนินงานโครงการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยดำเนินการจัดประชุมประชาคมในพื้นที่ตำบลเอือดใหญ่ ทั้ง 8 หมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ ดังนี้
1.เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
2.เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการกำหนดประเด็นการพัฒนา และนำข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนมรดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน
3.เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแบบการมีมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น